Delen van gegevens

Privacy Scholengroep Driestar-Wartburg

Delen van gegevens (onderwijs - gemeenten - jeugdhulp)

Het is cruciaal voor de ontwikkeling van onze leerlingen dat zij de benodigde ondersteuning ontvangen. Het is in diverse situaties essentieel dat onderwijsinstellingen, gemeenten en andere betrokkenen uit de jeugd- en zorgsector samenwerken om passende ondersteuning te bieden.

De Scholengroep Driestar-Wartburg maakt deel uit van het Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs RefSVO.

De Scholengroep Driestar-Wartburg houdt zich aan de afspraken die binnen het OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) zijn gemaakt door het Samenwerkingsverband en de gemeente over het uitwisselen van (bijzondere) persoonsgegevens van leerlingen door de school, waaronder gegevens die de gezondheid van de leerling betreffen.

Beleid delen (bijzondere) persoonsgegevens

In situaties waar de algemene afspraken geen werkwijze bieden, volgt Scholengroep Driestar-Wartburg de afspraken uit het "Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeenten-Jeugdhulp".

Dit betekent dat Scholengroep Driestar-Wartburg bij het verstrekken van gegevens de volgende principes hanteert:

  • Persoonsgegevens worden enkel gedeeld om het recht op onderwijs van de jongere te waarborgen en om zorg en begeleiding in de onderwijscontext te bieden.
  • Voorafgaand aan het delen van gegevens bepaalt Scholengroep Driestar-Wartburg welke informatie nodig is om het doel van de gegevensverzameling te realiseren.
  • Er worden niet meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk.
  • Scholengroep Driestar-Wartburg bepaalt vooraf op basis van welke grondslag gegevens worden gedeeld (volgens artikel 4.3 van het convenant) en registreert dit in het verwerkingsactiviteitenregister, als dit nog niet is gedaan.
  • Alleen direct betrokken instanties bij de leerling zijn aanwezig bij het multidisciplinair overleg.
  • Scholengroep Driestar-Wartburg zorgt ervoor dat zij de controle behoudt over de persoonsgegevens die zij inbrengt over de leerlingen en/of hun ouders/verzorgers tijdens het multidisciplinair overleg.
  • Als persoonsgegevens aan andere partijen worden verstrekt, gebeurt dit gezien de gevoeligheid van de gegevens en de mogelijke risico's voor de betrokkenen alleen op een veilige manier.
  • Persoonsgegevens van de leerling en/of ouders/verzorgers worden verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn voor het bieden van goed onderwijs aan de leerling.