Artikel 10. Klachten

Privacyreglement Scholengroep Driestar-Wartburg

  1. Als de betrokkene van mening is dat de bepalingen van de Verordening en overige wet- en regelgeving en (onderwijs)gedragscodes zoals uitgewerkt in dit reglement niet door de Stichting worden nageleefd dient hij/zij zich te wenden tot de FG.
  2. Als de ingediende klacht voor de betrokkene niet leidt tot een voor hem/haar acceptabel resultaat, kan hij zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens dan wel tot de rechter.
  3. Voor het indienen van klachten hanteert de Stichting de klachtenregeling ‘Klachtenregeling Scholengroep Driestar-Wartburg’.
  4. Personeel en ouders kunnen zich ook wenden tot de externe klachtencommissie waarbij de Stichting is aangesloten.