Privacyreglement

Scholengroep Driestar-Wartburg

Onze opdracht

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de scholengroep is daarvoor een randvoorwaarde.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt hoge eisen aan de omgang met persoonsgegevens. Het privacyreglement van de Scholengroep Driestar-Wartburg en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Met het reglement beoogt de Scholengroep Driestar-Wartburg ervoor zorg te dragen dat op onze scholen de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Verordening, sectorgedragscodes, sectorbeveiligingscodes en schoolspecifieke (interne) regelingen.

Dit houdt onder andere in dat:

  1. de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt beschermd tegen onrechtmatige verwerking en/of misbruik van die gegevens, tegen verlies en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;
  2. wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel, waarvoor ze verzameld zijn en
  3. de verwerkingen niet leiden tot een hoog risico voor de betrokkenen.

Het College van Bestuur zal in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming passende maatregelen ten uitvoer leggen en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en aan de Raad van Toezicht.

Inhoudsopgave

Artikel 1Begripsbepalingen
Artikel 2Verantwoordelijkheden
Artikel 3De functionaris gegevensbescherming (FG)
Artikel 4Informatie en toegang tot de persoonsgegevens
Artikel 5Categorieën van betrokkenen, doeleinden en persoonsgegevens
Artikel 6Rechten betrokkenen
Artikel 7Beveiliging en internettoegang
Artikel 8De verwerker
Artikel 9Inbreuk op de beveiliging
Artikel 10Klachten
Artikel 11Inwerkingtreding, wijziging en citeertitel
Bijlagenoverzicht 

 

 

Vastgesteld door het College van Bestuur: 18 juni 2024

Instemming Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: 27 juni 2024

Inwerkingtreding: 28 juni 2024